Vrijheid van onderwijs

Om ons onderwijs voor veel kinderen toegankelijk te maken, hebben we ervoor gekozen om ons vanuit de overheid te laten subsidiëren. Dit brengt echter meer regels met zich mee, dan bij ongesubsidieerde scholen het geval is, zogenaamde staatsvrije scholen. Dit is in onze regio bijvoorbeeld School de Hofakker.
Toch nemen we in het vormgeven van ons onderwijs zoveel ruimte in als de wet ons toestaat. En er ís best veel ruimte, zoals in de brochure van de onderwijsinspectie te lezen is – Ruimte in regels.
Wij willen als college moedig en creatief zijn om deze ruimte te nemen. Zo kunnen we in grote mate onze vrijheid van onderwijs verzorgen.

Het is echter niet alleen de overheid die zich in toenemende mate permitteert steeds meer voorschriften uit te vaardigen, maar vooral ook overijverige schoolbesturen en schoolleiders die, uit angst dat hun school in de landelijke vergelijking “zwak” scoort, in het pedagogisch handelen ingrijpen.

Daarom is het door onze organisatievorm uitgesloten dat bestuurders of schoolleiding ons de les lezen. Wij werken zonder hiërarchische structuren die de veiligheid en de autonomie van de leerkrachten belemmeren.
Immers willen we voor de kinderen een goed voorbeeld zijn en met ‘rechte rug’ les geven. Dat is lastig als je als leerkracht moet handelen vanuit gehoorzaamheid in plaats van vanuit pedagogisch inzicht – zeker wanneer deze twee niet met elkaar stroken.

Daarom kiezen wij ervoor dat het leerkrachtencollege de hoogste autoriteit binnen de organisatie is. Wij als team nemen de pedagogische en organisatorische besluiten op onze school. Daarmee zorgen we voor authentieke leerkrachten. Wie authentiek kan zijn, is gelukkig en gelukkige mensen kunnen enthousiasmerend les geven.

Ondanks dat we het recht van welke overheid dan ook ontkennen om sturend in de pedagogische vrijheid direct of indirect in te grijpen, willen en zullen we ons binnen de grenzen van de wet bewegen.